Investice
do nemovitostí.
Společně,
chytře,
bez starostí.

výnos

6-10 % P.A.

Fond podléhá dohledu ČNB,
depozitářem Fondu je Komerční banka, a.s.

Upozorňujeme investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Naše investice

Soustředíme se na nemovitosti v lukrativních lokalitách, nájemní domy a byty, realizace developerských projektů a majetkové účasti v nemovitostních společnostech.

Akcie fondu můžete prodat bez zdanění. Podíl z výnosu investor také nedaní.*
* Platí po 36 měsících od nabytí.

O fondu

EVROPA Investiční Fond SICAV a.s. a jeho EVROPA realitní a investiční podfond staví na zkušenostech společností EVROPA realitní kancelář založené v roce 1998 a také EVROPA Development, která má za sebou jak rekonstrukce činžovních domů, tak developerskou výstavbu. Investice doporučuje Investiční výbor obsazený odborníky na nemovitosti, finance, investice a právo. Členové investičního výboru jsou zároveň investory a akcionáři fondu. Fond podléhá dohledu České národní banky.

Členové investičního výboru

Michal Macek
Michal Macek
Michal je zakladatel a majitel EVROPA realitní kancelář a EVROPA development group. Odborník na reality od roku 1998 a také vizionář, který se nikdy nevzdává svých cílů. Evropa realitní kancelář má dnes 30 poboček po celé ČR a zaměstnává přes 350 certifikovaných makléřů.
JUDr. Igor Veleba
JUDr. Igor Veleba
Igor je dlouholetým členem advokátní komory a specialistou na Korporátní právo/M&A, fúze, akvizice a právo nemovitostí. Dále působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.
Ing. Karel Klečka MSc. MRICS
Ing. Karel Klečka MSc. MRICS
Karel má 15 let zkušeností z oblasti nemovitostí. Působil v několika realitně poradenských společnostech včetně zkušenosti na pozici vedoucího oddělení oceňování nemovitostí v mezinárodní společnosti DTZ. V roce 2015 byl spoluzodpovědný za založení a řízení Patria investiční společnosti, a.s., kde se věnoval problematice realitních fondů a fondů kvalifikovaných investorů. Karel je absolvent ČVUT Praha a Sheffield Hallam University. Od roku 2010 je členem Royal Institution of Chartered Surveyors sdružující přední odborníky v real estate.
Ing. Jan Vrátník
Ing. Jan Vrátník
Jan působil více než 20 let v oblasti private equity a bankovnictví, kde zastával vysoké manažerské role v oblasti investment banking a corporate finance poradenství. V současnosti je členem několika dozorčích rad významných společností a věnuje se poradenství v oblasti fúzí a akvizic a finančních nástrojů.
Karolína Klapalová
Karolína Klapalová
Karolína je absolventkou Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 2011 začala pracovat ve společnosti Chenen, ve které v pozici projektového manažera získala široké zkušenosti s řízením developerských projektů, správou nemovitostí a s provozem a řízením nemovitostních fondů kvalifikovaných investorů. Do týmu Winstoru se připojila v prosinci 2019 jako portfolio manažerka zodpovědná za správu nemovitostních fondů. Od května 2020 je zároveň členkou představenstva Winstor investiční společnosti a.s. zodpovědnou za obhospodařování nemovitého majetku.
Rostislav Plíva
Rostislav Plíva
administrátor fondu a jednatel společnosti Winstor
Rostislav vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na Peněžní ekonomii a bankovnictví a Fakultu sociálně ekonomickou na UJEP. Od roku 2007 přednáší na VŠE v Praze předměty z oblastí kapitálových trhů, měnové politiky a bankovnictví, ve kterém získal doktorát. Svou pracovní kariéru zahájil v roce 2007 v risk managementu KBC Securities v oddělení pro tržní a kreditní rizika kapitálového trhu. Následně začal pracovat ve společnosti Patria Finance, kde prošel všemi úrovněmi makléřské pozice a v roce 2010 byl v Patrii jmenován Ředitelem obchodování s cennými papíry. Od roku 2014 byl zodpovědný za obchod a obchodní rozvoj skupiny Patria. V roce 2017 založil holdingovou společnost Winstor Capital a.s. a následně v roce 2019 Winstor investiční společnost a.s., ve které je předsedou představenstva.

Profil fondu

Název EVROPA Investiční Fond SICAV a.s.
ISIN CZ0008045093
Administrátor fondu Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář Komerční banka, a.s.
Místo registrace fondu Česká republika
Investiční zaměření investice do nemovitostí
Referenční měna CZK
Datum vzniku fondu 21. duben 2020
Minimální počáteční investice 1 000 000,- Kč
Minimální následná investice neomezena
Vstupní poplatek 0 - 3 %
Výstupní poplatek 0 - 5 %
Číslo bankovního účtu fondu 115-9621180287/0100

Strategie
fondu

Fond si klade za cíl dosáhnout v dlouhodobém horizontu zhodnocení svěřených prostředků. Očekávaný výnos je 6-10 % p.a. Zisk realizujeme výhodným nákupem nemovitostí. Dále pak zajištěním výstavby, rekonstrukcí a nástaveb domů. Zakladatelé fondu vždy investují společně s investory!

Zhodnocení je realizováno:

1.Dlouhodobým pronájmem vlastněných nemovitostí.
2.Výhodnou investicí do nemovitostí se stavebním povolením.
3.Technickým zhodnocením investice tj. vlastní výstavbou.
4.Růstem hodnoty nemovitostí v prestižních lokalitách.

Proč se stát
akcionářem fondu

Řada investorů zvažuje nákup jednotlivých bytů v lukrativních lokalitách Prahy. Ovšem následná starost spojená s provozováním nemovitosti je nežádoucí efekt, který stojí nemalé prostředky a především drahocenný čas investora.
Přenechte tyto činnosti profesionálům a využijte výhodné zdanění.

Vstupem do Fondu získáte velice bezpečnou kolektivní investici. Diverzifikace investice je zajištěna rozložením do více realitních projektů. Navíc výnosy z nemovitostí nepodléhají ekonomickým cyklům tak, jako akcie a dluhopisy. Díky dlouhodobým nájemním smlouvám, představují nemovitosti stabilní příjem, který převyšuje úrokové sazby běžných vkladových produktů.

Vývoj cen bytů

Praha

ČR

ČR bez Prahy

Vývoj cen bytů Vývoj cen bytů

Investování prostřednictvím
FONDU přináší řadu výhod

0%

Akcie fondu můžete prodat bez zdanění. Podíl z výnosu investor také nedaní.

Platí po 36 měsících od nabytí.
1

Fond je určen pro omezené množství akcionářů.

2

Chceme osobně podporovat všechny akcionáře fondu. Každý akcionář má přístup ke všem členům investičního týmu.

3

Investice jsou uloženy ve vlastněných nemovitostech, nad kterými má fond plnou kontrolu.

4

V rámci investice je zajištěn kompletní servis správy domu a garance obsazenosti nájemníky.

5

Fond garantuje zpětný odkup za aktuální cenu.

Portfolio fondu

Základním pilířem Fondu jsou plně pronajaté činžovní domy v centrální části Prahy. Chceme vytvořit unikátní portfolio lukrativních nemovitostí, které mimo výnosu z nájmu budou nabývat také na hodnotě v čase.

Oslovujeme kvalifikované investory, kteří vidí stejnou příležitost k vytvoření výjimečného portfolia v top lokalitách Prahy a investují chytře a bezpečně.

Nemovitosti svoji hodnotu zvyšují v čase a to zejména v centrální části Prahy, kde poptávka výrazně převyšuje nabídku již nyní a v budoucnu vzhledem k nedostatku volných parcel a výškovým či památkovým omezením se nedostatek nabídek bude zmenšovat a tím se i nadále budou zvyšovat ceny nemovitostí.

Odpovědi na nejčastější otázky

Fond byl založen s cílem dlouhodobého zhodnocení investic s minimálním rizikem.

Fond garantuje odkup investičních akcií. Nejdříve však po 36 měsících vlastnictví akcií investorem.

Smrtí nebo zánikem akcionáře přechází jeho investiční akcie na dědice nebo právního nástupce.

Investiční akcie v podobě cenného papíru je převoditelná smlouvou o koupi investičních akcií a zápisem do příslušné evidence.

Rezidenční bydlení je jistou investicí s neustálým kontinuálním růstem nájemného.
Investujeme do rezidenčních domův top Pražských lokalitách.

Praha je bezpečnou a velice žádanou metropolí pro rezidenty i zahraniční společnosti a investory, což zaručuje nejen růst hodnoty investic, ale také stabilní pravidelný výnos z pronájmů.

Minimální doba investice je 36 měsíců. Doporučený investiční horizont je 5 let. Maximální doba investice není omezena.

Příjmy z prodeje investičních akcií jsou po splnění 3letého časového testu ze zákona zcela osvobozeny od daně.